Virtuniv

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

VIRTUNIV - Zvyšování odbornosti VŠ učitelů regionů Morava a Slezsko v oblasti mobilního vzdělávání

Základní údaje o projektu

Název projektu VIRTUNIV - Zvyšování odbornosti VŠ učitelů regionů Morava a Slezsko v oblasti mobilního vzdělávání

Řešitel: RNDr. Danuše Bauerová, Ph.D. - akad. pracovník

Pracoviště: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Fakulta ekonomická

Financuje: Fond rozvoje vysokých škol pod číslem projektu 1074/2006

Spoluřešitelé

 1. doc. RNDr. František Koliba, CSc. - SU OPF
 2. Prof. RNDr. Erika Mechlová, CSc. - OU PŘF
 3. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D. - MU FI
 4. prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. - VŠB-TUO FEI

Možné podoby "Acknowledgement" u publikací

Tento příspěvek vznikl za podpory projektu Fondu rozvoje vysokých škol ’VIRTUNIV - Zvyšování odbornosti VŠ učitelů regionů Morava a Slezsko v oblasti mobilního vzdělávání’, č. 1074/2006.

This paper has been supported by the Universities Development Fund, project 'VIRTUNIV - Increasing Expertise of University Teachers in Moravia and Silesia in the Area of Mobile Learning', No. 1074/2006.

This research has been supported by the Universities Development Fund, project 'VIRTUNIV - Increasing Expertise of University Teachers in Moravia and Silesia in the Area of Mobile Learning', No. 1074/2006.

Nebo je-li příspěvek či jeho publikování podporováno z projektu částečně:

This research has been partially supported by the Universities Development Fund, project 'VIRTUNIV - Increasing Expertise of University Teachers in Moravia and Silesia in the Area of Mobile Learning', No. 1074/2006.

Plán 6. ročníku odborných seminářů VIRTUNIV na letní semestr 2006

 • 10.3 EkF VŠB Ostrava MOODLE v prostředí Pedagogické fakulty MU PhDr. Tamara Váňová
 • 7.4. PřF OU Ostrava Komunikační vlastnosti nelineárních textů Doc. PhDr. Eva Hőflerová, Ph.D.
 • 5.5. FI MU Brno Technologie sémantického webu pro vzdělávání Mgr. Tomáš Gregar

Cíle projektu

Obecným cílem Projektu je zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách, a to přispěním k rozvoji lidských zdrojů, jež proces vzdělávání realizují. Cílem je zvýšení schopností vysokoškolských učitelů pěti fakult čtyř vysokých škol regionu Moravskoslezsko využívat informační a multimediální technologie umožňující mobilní vzdělávání ve všech formách studia, a tím kontinuálně realizovat v masívním měřítku využití aktuálně budovaných technologických zabezpečení.

Je možno konstatovat, že projekt má přispět k implementaci aspektů státní informační politiky ve vzdělávání na regionální úroveň vysokého školství a k podpoře souvisejících bodů dlouhodobého záměru školy řešitelky i škol spoluřešitelů. Projekt je rovněž v souladu s prioritami v celoevropském kontextu.

Uvedený obecně formulovaný cíl lze konkretizovat následovně:

 1. Prohloubení celkové orientace pedagogů vysokých škol regionů Moravy a Slezsko v problematice nových metod a forem vzdělávání, včetně nových oblastí mobilního přístupu ke vzdělání.
 2. Vybudování efektivního prostředí pro vhodné sdílení informací, dovedností a znalostí kooperujících fakult. Realizace spolupráce jak na úrovni řídících pracovníků fakult, metodiků vzdělávání, tak mezi řadovými učiteli a stejně tak mezi techniky vytvářejícími základnu pro uplatňování nových metod a forem vzdělávání. Realizace vstupního semináře projektu řešitelů a dalších pracovníků kompetentních k určování koncepce implementace inovací do vzdělávání na fakultách.
 3. Soustavná správa informací a získávaných znalostí prostřednictvím portálu projektu http://www.VIRTUNIV.cz. Šířením informací o projektu přispět k atmosféře spolupráce v oblasti nových forem vzdělávání na úrovni nejen České republiky, ale též Slovenska.
 4. Přispění ke zvýšení kvality vysokého školství sledováním a uplatňováním aktuálních novinek v dané oblasti v mezinárodním kontextu, a to prostřednictvím penetrace nových myšlenek a výsledků vědeckého bádání.
 5. Realizace odborných seminářů a aktivních workshopů s tématikou nových metod a forem vzdělávání, jež využívají informačních a komunikačních technologií a podporují mobilitu všech účastníků systému.
 6. Praktické ověření nových metod a forem ve vzdělávání využívající mobilní technologie při realizaci vzdělávání učitelů.
 7. Spoluvytváření předpokladů pro soustavné začleňování provozu virtuální univerzity do systému fakult participujících na Projektu. Výměna zkušeností týkajících se řídících vzdělávacích systémů a efektivní správy dat včetně jejich sdílení.
 8. Nivelace bariér ve vzdělávání různých skupin populace.