PV168/Logování

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Přehled

Logování je ukládání záznamů o činnosti programu, především o událostech, které signalizují nějaký problém. Účelem je v případě potřeby zpětné dohledání činnosti systému a/nebo diagnostikování chyby.

Triviálním systémem na logování je i použití System.err.println. Nevýhod tohoto přístupu je více:

 • Celou zaznamenávanou zprávu o události musíme sestavit sami -- většinou chceme poznačit alespoň čas/datum, místo vzniku události (např. třídu, balík, metodu) a její popis, případně i vlákno, v němž se to odehrálo.
 • Nelze jednoduše zařídit zapínání/vypínání logování. Např. v produkčním systému nás zajímají pouze skutečné chyby a nikoli ladicí informace, zatímco při vývoji a testování programu chceme vidět všechno.
 • Nelze snadno přesměrovat logovací výstupy, kam potřebujeme, tzn. např. do souboru, poslání mailem, do databáze, do /dev/null.
 • Nelze snadno regulovat logování v některých částech programu, např. v některých třídách povolit podrobnější úroveň sledování než v jiných (např. tam, kde víme, že fungují OK).

Drtivá většina systémů pro logování má dvě části, architekturní komponenty:

 • Rozhraní, využívané programem, z něhož logujeme, a
 • Implementaci, která realizuje vlastní sestavování zpráv a jejich odesílání na správné místo.

Rozhraní

Aby nemusely být aplikace a knihovny psány pro konkrétní z těchto implementací, existují dvě obalovací logovací knihovny, které neposkytují implementaci logování, jen rozhraní:

SLF4J je nástupce JCL, odstraňuje jeho problémy s classloadery.

Implementace

V jazyce Java existují v podstatě tyto tři hlavní implementace logování:

Logback a Log4J jsou od stejného autora, Logback je novější, rychlejší a flexibilnější než Log4J. Log4J bylo odjakživa lepší než JUL, ale JUL byl prosazen silou firmou Sun jako standardní součást JDK.

Co mám použít ?

Ve zdrojových textech svých programů používejte jako rozhraní SLF4J.

Při nasazení programů používejte implementaci Logback, v jednoduchém testovacím prostředí můžete pro SLF4J použít jeho implementaci "simple", např. slf4j-simple-1.7.21.jar.

Při využití cizích knihoven nebo programů, které používají něco jiného, využijte SLF4J legacy bridge, tj. jcl-over-slf4j, log4j-over-slf4j, jul-to-slf4j bridge.

Spring Boot Starter Logging

Nejjednodušší je do svého projektu přidat tzv. Spring Boot Starter Logging, který přidá SLF4J, Logback a všechny SLF4J legacy bridges. Do pom.xml stačí přidat

 
    <dependency>
      <groupId>org.springframework.boot</groupId>
      <artifactId>spring-boot-starter-logging</artifactId>
      <version>2.1.3.RELEASE</version>
    </dependency>

Logovací rozhraní

Simple Logging Facade for Java (SLF4J) [1]

Definuje úrovně ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF, viz třída Level.

Použití

 
public class PbsCacheImpl implements PbsCache {
 
  final static Logger log = LoggerFactory.getLogger(PbsCacheImpl.class);
 //...
 
 // u jednoduchých výpisů stačí uvést řetězec a argumenty pro nahrazení
 log.debug("Server {} má {} položek",server,numItems);
 
 //u složitějších výpisů je vhodné předřadit if, aby se argumenty zbytečně nevyhodnocovaly
 if(log.isDebugEnabled()) {
   log.debug("Měla "+babka+" "+babkaPocetJablek+" a dědoušek jen "+dedaPocetJablek);
 }
 
 // u vyjímek pak
  try {
   //...
  } catch(Exception ex) {
   log.error("Houstone, máme problém",ex);
  }

Pokud používáte projekt typu Maven, přidáte knihovnu SLF4J rozhraní přidáním této závislosti:

 
<dependency>
  <groupId>org.slf4j</groupId>
  <artifactId>slf4j-api</artifactId>
  <version>1.7.25</version>
</dependency>

nebo u spustitelného projektu se můžete spolehnout na to, že tranzitivními závislostmi bude SLF4J přidán automaticky, např. přidáním Logback:

 
<dependency> 
 <groupId>ch.qos.logback</groupId>
 <artifactId>logback-classic</artifactId>
 <version>1.2.3</version>
</dependency>

Live template pro SLF4J v IntelliJ IDEA

V IntelliJ IDEA existují zkratky, tzv. Live Templates. Je výhodné si nastavit zkratku pro vkládání deklarace proměnné pro logování, viz následující obrázek, pak lze deklaraci vložit posloupností kláves slf<Enter>.

Live template slf.png

Jakarta Commons Logging (JCL) [2]

U nových projektů není doporučeno používat.

Implementace logování

Logback [3]

 • nástupce Log4J od stejného autora
 • výhody Logback proti Log4J
 • logback-classic přímo implementuje rozhraní SLF4J, které doporučuje používat

V projektech typu Maven stačí přidat závislost:

 
 <dependency>
  <groupId>ch.qos.logback</groupId>
  <artifactId>logback-classic</artifactId>
  <version>1.0.11</version>
 </dependency>

Pokud neexistuje konfigurační soubor, automaticky loguje všechno od úrovně DEBUG na standardní výstup.

Konfigurační soubor definuje

 • appender - kam a jakým způsobem se budou logy ukládat, např. na konzolu, do denně rotovaného souboru, do syslogu, do SQL databáze, atd.
 • logger - má jméno a úroveň, určuje od jaké Level (DEBUG, INFO atd.) budou události v určitých třídách nebo packages logovány.
 • root - definuje hlavní appender a úroveň, kterou od něj dědí explicitně nevyjmenované loggery

Nejjednodušší konfigurační soubor vypadá takto:

 
<configuration>
  <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
    <encoder>
      <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
    </encoder>
  </appender>
  
  <root level="info">
    <appender-ref ref="APP"/>
  </root>
 
  <logger name="cz" level="warn"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 
</configuration>

Složitější následující soubor logback.xml určuje, že

 • variantní appendery:
  • pokud budou třídy uvnitř servletového kontejneru Tomcat, bude se logovat do denně rotovaného souboru s názvem obsahujícím datum, např. mujprojekt.log.2013-12-31
  • pokud nebudou třídy v Tomcatu, bude se logovat na konzolu (standardní výstup)
 • loggery pro různé packages a třídy
  • třída cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl bude logovat na úrovni DEBUG
  • ostatní třídy jejichž balík začíná na cz.muni.fi.pv168 budou logovat na úrovni INFO
  • ostatní třídy jejichž balík začíná na cz budou logovat na úrovni WARN
 • tzv. root logger, ze kterého dědí nevyjmenované loggery, loguje od úrovně INFO
 
<configuration>
  <contextName>mujprojekt</contextName>
 
  <if condition='isDefined("catalina.base")'>
    <then>
      <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.rolling.RollingFileAppender">
        <file>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log</file>
        <rollingPolicy class="ch.qos.logback.core.rolling.TimeBasedRollingPolicy">
          <fileNamePattern>${catalina.base}/logs/${CONTEXT_NAME}.log.%d{yyyy-MM-dd}</fileNamePattern>
        </rollingPolicy>
        <encoder>
          <!-- http://logback.qos.ch/manual/layouts.html#conversionWord -->
          <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
      </appender>
    </then>
    <else>
      <appender name="APP" class="ch.qos.logback.core.ConsoleAppender">
        <encoder>
          <pattern>%d [%thread] %-5level %logger{36} - %msg%n</pattern>
        </encoder>
      </appender>
    </else>
  </if>
 
  <logger name="cz" level="warn"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168" level="info"/>
  <logger name="cz.muni.fi.pv168.cemetery.GraveManagerImpl" level="debug"/>
 
  <root level="info">
    <appender-ref ref="APP"/>
  </root>
 
</configuration>

Pokud používáme v konfiguračním souboru variany pomocí tagů <if><then<else>, je třeba ještě přidat knihovnu Janino, tedy závislost

 
  <dependency>
   <groupId>org.codehaus.janino</groupId>
   <artifactId>janino</artifactId>
   <version>2.6.1</version>
  </dependency>

Pokud používáme kromě vlastního kódu i knihovny, které používají některý jiný logovací framework, tj. JCL nebo Log4J, přesměrujeme jejich logovací výpisy do SLF4J a tím do Logback přidáním závislostí

 
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>jcl-over-slf4j</artifactId>
      <version>1.7.2</version>
    </dependency>
    <dependency>
      <groupId>org.slf4j</groupId>
      <artifactId>log4j-over-slf4j</artifactId>
      <version>1.7.2</version>
    </dependency>
 

Log4j2 (LS) [4]

 • velmi komplexní a robustní logovací knihovna
 • umí vše co JUL a něco navíc
 • defacto standard logování J2EE aplikací
 • nyní součástí http://logging.apache.org/
 • úrovně (třída Level) ALL, TRACE, DEBUG, INFO, WARN, ERROR, FATAL, OFF
 • handlery pro logování na konzolu, do souboru, do databáze, přes JMS, do syslogu, emailem a další

Pro správnou funkci je třeba mít v CLASSPATH soubor jménem log4j2.xml s konfigurací, např.:

 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="debug" strict="true" name="XMLConfigTest" packages="">
  <Appenders>
    <!-- appender určuje, kam se bude logovat, v tomto případě na konzolu -->
    <Console name="STDOUT" target="SYSTEM_OUT">
      <PatternLayout pattern="%d [%t] %-5p %c - %m%n"/>
    </Console>
    <!-- tento appender loguje do denně rotovaného souboru v adresáři určeném obsahem systémové property catalina.base-->
    <RollingFile name="RollingFile" fileName="${catalina.base}/logs/app.log" filePattern="${catalina.base}/logs/app-%d{MM-dd-yyyy}-%i.log">
      <PatternLayout>
        <Pattern>%d [%t] %-5p %c - %m%n</Pattern>
      </PatternLayout>
      <Policies>
        <TimeBasedTriggeringPolicy />
        <SizeBasedTriggeringPolicy size="250 MB"/>
      </Policies>
    </RollingFile>
  </Appenders>
  <!-- definuje hlavní konfiguraci, tedy které z appenderů se mají použít -->
  <Loggers>
    <!-- určuje úroveň logování pro třídy v určitém package -->
    <Logger name="net.sourceforge.stripes" level="trace">
      <AppenderRef ref="STDOUT"/>
    </Logger>
    <!-- všechno ostatní se bude logovat s defaultně nastavenou úrovní -->
    <Root level="error">
	  <AppenderRef ref="STDOUT" />
      <AppenderRef ref="RollingFile" />
    </Root>
  </Loggers>
</Configuration>

Rovněž je možné konfiguraci dodat ve formátu JSON nebo jako .properties soubor.


java.util.logging (JUL) [5]

 • ve standardním API od JDK 1.4
 • třída Logger (instance mají asociované jméno, jehož základ by měl tvořit název balíku, protože je na něm postavena hierarchie Loggerů)
 • Úrovně (instance třídy Level) ALL, FINEST, FINER, FINE, CONFIG, INFO, WARNING, SEVERE, OFF
 • Možnost implementace vlastního Filteru
 • Připravené handlery pro paměť, OutputStream, soubor (včetně rotování), konzolu, IP socket (i více najednou)
 • Připravené textové a XML formátování
 • Podpora lokalizovaných zpráv přebíraných z ResourceBundle
 • LogManager spravující všechny Loggery a jejich konfiguraci

Když neprovedu žádnou konfiguraci, JUL loguje od úrovně INFO na konzolu pomocí SimpleFormatter, protože to je konfigurace v souboru $JAVA_HOME/lib/logging.properties.

Pokud to chci změnit, musím vyrobit soubor logging.properties s obsahem alespoň

#vypis pujde na konzolu
handlers=java.util.logging.ConsoleHandler
# handler propusti vsechno od finest
java.util.logging.ConsoleHandler.level=FINEST
# loggery propusti vsechno od finest
.level= FINEST
#
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.SimpleFormatter
#java.util.logging.ConsoleHandler.formatter=java.util.logging.XMLFormatter

a při spuštění specifikovat jeho místo:

java -Djava.util.logging.config.file=/home/nekdo/nekde/logging.properties