PB138cv/Cv7

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

XSLT

 • pro úpravu, transformace dokumentu
 • exportování dat do různých formátů (HTML, deriváty XML) z vnitřní XML reprezentace
 • Proto byl vytvořen (nejprve v rámci XSL - stylovacího jazyka pro XML v XML) návrh popisu těchto transformací.


Stylesheet

 • Soubor s popisem transformačních pravidel - stylesheet.
 • Transformace popisují šablony (template).
  • definováno vstupní pravidlo
  • při procházení - narazí-li XSLT-procesor na šablonu, kterou je možno použít, provede definovanou transformaci.
   • funkcionální princip jako např CSS
  • Nelze skládat šablony!
   • víc použitelných šablon = chyba

Struktura

 
 <xsl:stylesheet version = '1.0' xmlns:xsl='http://www.w3.org/1999/XSL/Transform'>
 <xsl:template pravidlo>
 samotná transformace 
 </xsl:template>
 </xsl:stylesheet>
 • Většinou definujeme hlavní šablonu (tj. pravidlo match="/") a v té pak elementy apply-templates definujeme, které podelementy se budou transformovat a jakým způsobem.
 • Pokud není definován, počítá se implicitně s tím, že se má projít "všechny děti včetně textových uzlů".

Výběr použité šablony

 • Pokud ve stylesheetu nedefinujeme žádnou šablonu, ze souboru se jen odstraní značkování.
 • V šabloně může mít výběrové pravidlo match="retezec" pro uzly dokumentu různou strukturu:
  • samotný textový řetězec - vybere takový element, jehož název je retezec.
  • cesta XPath.
  • *, což značí, že tomuto pravidlu vyhovuje jakýkoli uzel.
  • /, definující kořen dokumentu.
  • tvar hodnota1|hodnota2 - pak tomu vyhovují uzly hodnota1 i hodnota2.
 • šablony mohou mít mód - mode="retezec"
  • tak se definuje víc šablon pro uzel
   • kterou přesně použijeme se nadefinuje v nadřazených šablonách (při volání této)
 • šablony mohou mít prioritu - priority="retezec"
  • když mohou i tak být víc šablon, určí priorita, která se použije
 • šablona lze použít i na základě adresace atributu - match="@atribut".
  • tedy například: match="element[@atribut]"

Transformace

Obsah elementu template tvoří strom, kterým nahradíme element šablonou vybraný.

 • text nebo značkování - původní uzel zcela nahradíme novým podstromem.
 • xsl:value-of - vypíše obsah elementu daného obsahem atributu select. V atributu select může bý také name() - odkaz na jméno elementu vybraného šablonou, nebo @atribut - obsah atributu vybraného šablonou.
 • xsl:text - tento element využijeme, pokud chceme mít zabezpečeno, že zůstanou zachovány všechny bílé znaky v textu (uvnitř elementu).
 • xsl:apply-templates můžeme explicitně určit, které šablony se mají aplikovat jako část aktuální šablony. Jejich označení určujeme v atributu select, můžeme určit mód šablony .
 • xsl:for-each - definuje vlastně cyklus - projde všechny uzly vybrané atributem select - tam můžeme použít mimo nejednoznačných cest i osy cvičení 6.
 • xsl:call-template - explicitní zavolání šablony jménem name
 • xsl:element - vytvoří element zadaného jména name(to může být např. z nějakého textu získaného, nemusíme explicitně vypisovat). Hodnotu atributu zdrojového uzlu můžeme zadat např. name="{@atribut}"
 • xsl:attribute - zadává atribut. Jméno - atribut name. Obsah - děti tohoto elementu.
 • xsl:copy-of - zkopíruje do výstupu aktuální uzel a poduzly
 • xsl:copy - zkopíruje do výstupu aktuální uzel (ale ne poduzly)
 • xsl:if test="podminka" - podobsah se provede jen když je splněna podmínka - boolean hodnota...
 • xsl:choose - větvení podle atributu test v podelementu xsl:when. Druhá větev v podelementu xsl:otherwise.
 • xsl:number - umožňuje odkazovat se na pořadové číslo zpracování aktuálního elementu
 • xsl:variable - umožňuje definovat proměnné (jméno name). Hodnotu lze získat více způsoby (podelement xsl:value-of, atribut select, textový obsah...) - ve zbytku souboru se na hodnotu odkazujeme jako $jmeno
 • atd - viz tutoriály

Příklad

Mějme tento zkušební XML soubor - ant1.xml. Vytvořte k němu stylesheet, který:

 • Vypíše do html jméno a popis (name, description) targetů.
 • Vypíše do html jméno a popis targetů tak, že informace k targetu compile budou tučně.
 • Vypíše do html jméno a popis targetů tak, že se před tím jménem a popisem vypíše pořadové číslo elementu.
 • Vypíše jméno a popis targetů do html-tabulky. Třetí target bude vypsán červeně.

Užití v Javě

Pro použití v Javě (nebo jiném programovacím jazyce) potřebujeme XSLT-procesor, který umožní spojení hlavního dokumentu se stylesheetem a vytvoření výsledného dokumentu.

 • XSlt transformátor
  • využívá JAXP core API
  • Triviální, platformově nezávislý spouštěč XSLT procesoru vybudovaný POUZE na Java 5 Core API. Lze použít pro testování XSLT stylů apod. Při spouštění NEMÍT v CLASSPATH žádný jiný XSLT procesor (zejména ne Saxon).
xslt.bat src_file style_file dest_file
java -jar saxon8.jar -t samples\data\books.xml samples\styles\books.xsl >c:\temp.html
java org.apache.xalan.xslt.Process -in xmlSource -xsl stylesheet -out outputfilePříklad

Otestujte si vytvořené styly pomocí řádkových aplikací nebo jiné aplikace umožňující aplikaci stylu.--></xml>