PA165/Cvičení webové aplikace 1 - Servlet API 3.0

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání


Prostředí

 • NetBeans 7.2
 • Oracle JDK 7
 • Tomcat 7
 • Maven 3
module add netbeans-7.2 jdk-1.7.0_03 maven-3.0.4

Vytvoření projektu

Vytvořte v NetBeans nový projekt pro webovou aplikaci typu Maven tj. File - New project - Categories:Maven - Project: Web Application, položku Package zvolte jako cz.muni.fi.pa165.web1.

Vytvořený projekt zkuste spustit (klávesa F6), měl by se otveřít prohlížeč a v něm stránka s nápisem Hello World!.


úvodní stránka

Zeditujte soubor index.jsp a vyměňte jeho obsah za následující HTML5:

 
<%@page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <title>Domov</title>
  </head>
  <body>
    <h1>Sláva, funguje to!</h1>
    <ul>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/primo?a=1&b=ccc">text přímo ze servletu</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/zjsp">text z JSP</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/soubor">soubor</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/presmerovani">přesměrování</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/chranene">chráněné heslem</a></li>
      <li><a href="${pageContext.request.contextPath}/text/ble">chyba</a></li>
    </ul>
  </body>
</html>

Výraz ${pageContext.request.contextPath} vkládá před relativní odkazy prefix servletové aplikace.

Servlet

V package cz.muni.fi.pa165.web1 vytvořte novou třídu servletu kliknutím pravým tlačítkem na balík, vyberte New - Java class a pojmenujte ji MyDemoServlet.

Přepište zdrojový kód třídy na:

 
package cz.muni.fi.pa165.web1;
 
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.ServletOutputStream;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.*;
import javax.xml.bind.DatatypeConverter;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.*;
import java.util.zip.*;
 
@WebServlet(urlPatterns = {"/text/*", "/soubor/*", "/chranene/*", "/presmerovani/*"})
public class MyDemoServlet extends HttpServlet {
 
  @Override
  protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    if ("/text".equals(request.getServletPath()) && "/primo".equals(request.getPathInfo())) {
      response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      out.println("<pre>text přímo ze servletu");
      out.println("serverInfo=" + getServletContext().getServerInfo());
      out.println("parametry:");
      for (String p : Collections.list(request.getParameterNames())) {
        out.println(p + "=" + request.getParameter(p));
      }
      return;
    } else if ("/text".equals(request.getServletPath()) && "/zjsp".equals(request.getPathInfo())) {
      request.setAttribute("seznam", Arrays.asList("mléko", "rohlíky", "salám"));
      request.getRequestDispatcher("/stranka2.jsp").forward(request, response);
      return;
    } else if ("/soubor".equals(request.getServletPath())) {
      response.setContentType("application/zip");
      response.setHeader("Content-disposition", "attachment; filename=\"neco.zip\"");
      ServletOutputStream sos = response.getOutputStream();
      ZipOutputStream zos = new ZipOutputStream(sos);
      zos.putNextEntry(new ZipEntry("neco.txt"));
      zos.write("nějaký text".getBytes());
      zos.putNextEntry(new ZipEntry("necojineho.txt"));
      zos.write("jiný text".getBytes());
      zos.close();
      return;
    } else if ("/presmerovani".equals(request.getServletPath())) {
      String url = request.getContextPath() + "/text/primo?z=" + URLEncoder.encode("?/ =", "utf-8");
      response.sendRedirect(response.encodeRedirectURL(url));
    } else if ("/chranene".equals(request.getServletPath())) {
      String auth = request.getHeader("Authorization");
      if (auth == null) {
        response.setStatus(HttpServletResponse.SC_UNAUTHORIZED);
        response.setHeader("WWW-Authenticate", "Basic realm=\"zadej heslo\"");
        return;
      }
      response.setContentType("text/html;charset=utf-8");
      PrintWriter out = response.getWriter();
      String[] creds = new String(DatatypeConverter.parseBase64Binary(auth.split(" ")[1])).split(":", 2);
      out.println("<pre>zadáno jméno a heslo " + creds[0] + ":" + creds[1]);
      return;
    } else {
      response.sendError(HttpServletResponse.SC_NOT_FOUND, "Nerozpoznane URL");
      return;
    }
  }
}

Opět spusťte aplikaci a proklikejte si odkazy.

Komentáře

Povšimněte si ve výše uvedeném kódu servletu následujících věcí:

 • třída servletu je mapována na URL pomocí anotace @WebServlet
 • mapované URL se skládá ze tří částí - contextPath, servletPath a pathInfo
 • metoda request.getParameterNames() vrací z historických důvodů java.util.Enumeration, na Iterable ji zkonvertujeme pomocí Collections.list()
 • všechny parametry requestu jsou typu String
 • při přeposlání (forward) na jiný servlet/JSP se data předávají pomocí metody setAttribute()
 • při zasílání binárního obsahu můžeme pomocí HTTP hlavičky Content-disposition určit, zda se má přímo zobrazit (hodnota inline) nebo uložit (hodnota attachment)
 • při přesměrování (redirect) je nutné před URL přidat contextPath, URL prohnat metodou encodeRedirectURL() a hodnoty případných parametrů musí být URL-encoded
 • u URL chráněného heslem jdou jméno a heslo nezašifrovaně, jen spojené dvojtečkou a zapsané pomocí Base64
 • místo obsahu a přesměrování můžeme poslat prohlížeči chybové hlášení metodou sendError()

JSP - Java Server Page

V předchozí ukázce nefungoval odkaz /text/zjsp, protože zatím neexistovala JSP stránka, na kterou se předávalo řízení.

Nyní vytvořte v adresáři src/main/webapp soubor stranka.jsp a zeditujte mu obsah na následující:

 
<%@page import="java.util.List"%>
<%@page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
 <title>JSP stránka</title>
 <style>
  #nadpis { color: red; }  
  table.zakladni { border-collapse: collapse; margin: 10px; }
  table.zakladni th, table.zakladni td { border: solid 1px black; padding: 4px; }
 </style>
 <script>
   console.log("ahoj");
 </script>
</head>
<body>
 <h1 id="nadpis">JSP stránka</h1>
 <p>seznam</p>
 <table class="zakladni">
   <% List<String> seznam = (List<String>) pageContext.findAttribute("seznam");
   for(int i=0,n=seznam.size();i<n;i++) { %>     
   <tr>
     <td><%=i%></td>
     <td><%=seznam.get(i)%></td>
   </tr>
   <% } %>
 </table>
</body>
</html>

Spusťte znovu aplikaci a vyzkoušejte stránku. Ve Firefoxu po zmáčknutí Ctrl+Shift+K nebo v Chrome po zmáčknutí F12 můžete vidět JavaScriptovou konzolu s výpisem skriptu.

Komentáře

 • na začátku JSP stránky je důležité definovat kódování výstupu parametrem charset, jinak se použije iso-8859-1
 • pomocí CSS selektoru #nadpis nastavujeme vzhled právě jednoho prvku s atributem id="nadpis"
 • pomocí CSS selektoru .zakladni nastavujeme vzhled všech prvků s atributem class="zakladni"
 • v JavaScriptu můžeme psát trasovací výpisy pomocí console.log()
 • příkazy v jazyce Java se vkládají mezi <% %>
 • v JSP vždy existuje implicitní proměnná pageContext typu PageContext
 • v JSP vždy existuje implicitní proměnná out typu JspWriter
 • místo <%out.print(i);%> lze zkráceně psát <%=i%>
 • přímé vypisování textů je nebezpečné, mohou obsahovat speciální znaky z HTML <>& ale není standardní třída pro HTML-encoding pomocí entit &lt; &gt; &amp;

JSP stránka s JSTL

Místo kodu v Javě lze výhodně využít tzv. JSTL (JSP Standard Tag Library). Ta však není standardně součástí servletového containeru.

Aktivace JSTL

Do souboru pom.xml přidejte tuto závislost před tag </dependencies>:

 
  <dependency>
   <groupId>org.glassfish.web</groupId>
   <artifactId>javax.servlet.jsp.jstl</artifactId>
   <version>1.2.2</version>
  </dependency>

Použití

V servletu změňte forward ze stranka.jsp na stranka2.jsp a vytvořte soubor src/main/webapp/stranka2.jsp s následujícím obsahem:

 
<%@page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="UTF-8"%>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<%@ taglib prefix="f" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt" %>
<%@ taglib prefix="fn" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSP stránka</title>
  <style>
    #nadpis { color: green; }
    table.zakladni { border-collapse: collapse; margin: 10px; }
    table.zakladni th, table.zakladni td { border: solid 1px black; padding: 4px; }
  </style>
  <script>
    console.log("ahoj");
  </script>
</head>
<body>
<h1 id="nadpis">JSP stránka</h1>
<p>seznam</p>
<table class="zakladni">
  <c:forEach items="${seznam}" var="s" varStatus="i">
  <tr>
    <td>${i.count}</td>
    <td><c:out value="${s}"/></td>
  </tr>
  </c:forEach>
</table>
</body>
</html>

Komentáře

 • na začátku JSP je třeba knihovny značek navázat na nějaké prefixy pomocí direktiv <%@ taglib %>
 • značka <c:forEach> iteruje svoje tělo přes položky zadané atributem items, v něm lze výhodně použít jazyk EL
 • značka <c:forEach> ukládá aktuální položku do atributu pageContext určeného atributem značky var
 • pomocí atributu značky varStatus lze získat objekt typu LoopTagStatus, pomocí kterého lze získat pozici (count - od 1) nebo index (od 0) v rámci iterace
 • značka <c:out> zajistí HTML-encoding speciálních znaků

Použití jazyka EL není nutné, jen výhodné. Alternativně jsme mohli použít jazyk Java:

 
<%@ page import="javax.servlet.jsp.jstl.core.LoopTagStatus" %>
...
  <c:forEach items='<%=pageContext.findAttribute("seznam")%>' var="s" varStatus="i">
  <tr>
    <td><%=((LoopTagStatus)pageContext.findAttribute("i")).getCount()%></td>
    <td><c:out value='<%=pageContext.findAttribute("s")%>'/></td>
  </tr>
  </c:forEach>

Manipulace DOM a CSS z JavaScriptu

Zatím jsme generovali stránky na serveru v konečné podobě. Lze však využít jazyka JavaScript k manipulaci CSS (Cascading Style Sheet) vlastností jednotlivých objektů tvořící DOM (Document Object model) strom HTML stránky.

Vytvořte si novou JSP stránku dhtml.jsp s obsahem:

<%@page contentType="text/html; charset=utf-8" pageEncoding="UTF-8" %>
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Dynamické HTML 5</title>
  <style>
    #nadpis {
      color: black;
    }
 
    p#volba2 span {
      display: inline-block;
      width: 60px;
      height: 20px;
      border-radius: 4px;
      border: 1px solid gray;
      padding: 5px;
      text-decoration: none;
    }
  </style>
  <script>
    console.log("začínáme");
 
    function changeTextColor(color) {
      console.log("barva=" + color);
      document.getElementById('nadpis').style.color = color;
    }
 
    function changeBackgroundColor(span) {
      document.getElementById('nadpis').style.backgroundColor = span.style.backgroundColor;
    }
  </script>
</head>
<body>
 
<h1 id="nadpis">Dynamické HTML 5</h1>
 
<label for="volba1">zvolte barvu textu nadpisu: </label>
<select id="volba1" onchange="changeTextColor(this.options[this.selectedIndex].value)">
  <option value="red">červená</option>
  <option value="green">zelená</option>
  <option value="blue">modrá</option>
</select>
<br>
 
<p>zvolte barvu pozadí nadpisu: </p>
 
<p id="volba2">
  <span onclick="changeBackgroundColor(this)" style="background-color: cyan;">azurová</span>
  <span onclick="changeBackgroundColor(this)" style="background-color: magenta;">fialová</span>
  <span onclick="changeBackgroundColor(this)" style="background-color: yellow;">žlutá</span>
  <span onclick="changeBackgroundColor(this)" style="background-color: black; color: gray;">černá</span>
</p>
 
<hr>
 
<p><a href="#" onclick="drawSomething()">kresli na plochu</a></p>
 
<canvas id="plocha" width="400" height="300" style="border: 1px solid gray;"></canvas>
 
<script>
  function drawSomething() {
    console.log("kreslím");
    var c = document.getElementById("plocha");
    var ctx = c.getContext("2d");
    //fill
    ctx.fillStyle = "#f8f8f8";
    ctx.fillRect(0, 0, c.width, c.height);
    //osy
    ctx.strokeStyle = "#000000";
    ctx.lineWidth = 2;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(20, c.height - 30);
    ctx.lineTo(c.width - 20, c.height - 30);
    ctx.stroke();
    ctx.moveTo(30, c.height - 20);
    ctx.lineTo(30, 20);
    ctx.stroke();
    //linky
    ctx.strokeStyle = "#a0a0a0";
    ctx.lineWidth = 1;
    for (i = 10; i < (c.width - 60); i += 10) {
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(30 + i, c.height - 20);
      ctx.lineTo(30 + i, 30);
      ctx.stroke();
    }
    for (i = 10; i < (c.height - 60); i += 10) {
      ctx.beginPath();
      ctx.moveTo(20, c.height - 30 - i);
      ctx.lineTo(c.width - 30, c.height - 30 - i);
      ctx.stroke();
    }
    //popis os
    ctx.fillStyle = "#000000";
    ctx.font = '12pt Calibri';
    ctx.fillText("x", c.width - 20, c.height - 10);
    ctx.fillText("y", 10, 20);
    //graf
    ctx.strokeStyle = "#f00000";
    ctx.lineWidth = 3;
    ctx.beginPath();
    ctx.moveTo(40, 200);
    for (i = 10; i < (c.width - 80); i += 10) {
      ctx.lineTo(40 + i, 200 + 50 * Math.sin(i / 30));
      ctx.stroke();
    }
  }
</script>
 
</body>
</html>

Prohlédněte si stránku v prohlížeči a zkuste použít aktivní prvky ve stránce.

AJAX