Nettrainers/Kolaborativní učení

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Kolaborativní učení je učení ve skupině, která spolupracuje. Pojem kolaborativní učení u nás běžně zaměňujeme s pojmem kooperativní učení. (V angličtině se collaborative váže spíše k učení - learning, zatímco cooperative se používá častěji v souvislosti s praktickými činnostmi.)

Skupina spolupracuje na dosažení určitého cíle, obvykle na splnění složitější úlohy. Za splnění jsou zodpovědni všichni členové skupiny. Důležitou roli hrají sociální vztahy, jejich rozvoj a udržování je současně prostředkem ke splnění úlohy a současně cílem sám o sobě. Spolupráce vychází z otevřené komunikace, probíhá v atmosféře rovnocennosti, důvěry, sdílení a podpory. Z práce skupiny mají prospěch všichni jednotlivci. Členové skupiny zastávají různé role.

Přestože je hodnocena práce skupiny jako celku, každý z členů má individuální zodpovědnost za to, co se v průběhu spolupráce naučil.


Prameny


PRŮCHA, J., WALTEROVÁ, E., MAREŠ, J.: Pedagogický slovník. 1. vyd. Praha: Portál, 2001. 322 s. ISBN 80-7178-579-2

HOŠEK, Daniel. Kooperativní a kolaborativní učení [online]. 2001 [cit. 2006-04-06] http://nwit.pedf.cuni.cz/hosed8mz/kolabs/index.htm