Kurz ORM

Z FI WIKI
Verze z 13. 5. 2013, 19:10; 374351@muni.cz (diskuse | příspěvky)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Tato stránka obsahuje kostru šestihodinového kurzu zaměřeného na ORM nástroje a zejména Java Persistence API

Úvod do ORM

 • Objektově-relační mapování (ORM) [1] je technika, která zajišťuje konverzi dat mezi objektovým a relačním datovým modelem.
 • Aplikace tak může ukládat data v relační databázi, ale na aplikační úrovni pracovat s objektovým modelem dat.
 • K čemu je to dobré?

Jak zajistit perzistenci dat

 • Viz vrstva persistence dat
 • Nejčastěji se používají relační databáze. Proč?
 • Proč použít objektový model?

Výhody ORM

 • Možnost pracovat s objektovým modelem.
 • Přenositelnost aplikací mezi různými databázovými systémy.
 • Typová kontrola v době překladu aplikace.
 • Eliminuje potenciální chyby v SQL, které se projeví až za běhu aplikace (to řeší i embedded SQL).
 • Usnadňuje testování
 • Často zjednodušuje a zpřehledňuje implementaci
 • Efektivnější vývoj (automatické doplňování názvů metod u entit, snazší přístup k dokumentaci JavaDoc, apod.)

Nevýhody ORM

 • Potenciálně menší výkon (ORM nástroj má jistou režii)
 • Nemožnost využití výhod relačního modelu a všech možností relačních databází na aplikační úrovni (např. uložené procedury).
 • Obvykle se pro přístup do databáze používá jeden společný účet (zejména v kombinaci s technikou connection pooling), takže není možné řídit oprávnění k přístupu na úrovni databáze.

Problémy ORM

 • Na první pohled by se mohlo zdát, že se jedná o nepříliš složitý problém (jeden objekt <-> jedna entita).
 • Ve skutečnosti je zde celá řada komplikací, které je nutné nějak řešit.
  • nejednoznačnost
  • různé typy vztahů
  • kompozice, agregace
  • dědičnost
 • rdb ukládá skalární hodnoty organizované do tabulek (čili relací)
 • objektový model pracuje s objekty a různými typy vazeb

Viz též http://en.wikipedia.org/wiki/Object-Relational_impedance_mismatch.

Základní principy =

 • Dva základní přístupy
  • POJO Entity
  • Entity EJB (dnes již na ústupu)
 • Způsob transformace mezi objektovým a relačním modelem může být definován
  • Pomocí externího souboru (obvykle ve formátu XML)
  • Pomocí speciálních JavaDoc komentářů (v době, kdy nebyly anotace, viz XDoclet)
  • Pomocí anotací
 • Výhodou anotací je větší přehlednost, neboť definice objektového modelu i jeho mapování je na jednom místě. To zjednodušuje vývoj a usnadňuje údržbu.
 • Výhodou externího souboru je nezávislost kódu entit na konkrétní technologii zajišťující ORM a také možnost měnit mapování bez nutnosti modifikovat kód.
 • Nástroje umožňují generovat db schéma z ORM mapování, nebo naopak ORM mapování z DB schématu

Java Persistence API

 • Viz Java Persistence API
 • Standard pro zajištění perzistence dat prostřednictvím objektově relačního mapování (ORM).
 • Definován prostřednictvím specifikace Enterprise JavaBeans 3.0 (JCP 220 [2]).
 • Lze jej však použít zcela nezávisle na EJB
 • Jedná se o rozhraní, které implementují různé ORM nástroje od různých dodavatelů
  • Hibernate
  • Toplink Essential
  • OpenJPA
 • Obsahuje základní funkce, jednotlivé implementace mohou prostřednictvím svého proprietárního rozhraní poskytovat řadu dalších služeb a možností
 • Výhodou je velké množství kvalitní dokumentace

Historie

 • Původně se v EJB používaly Entity EJB (snaha o transparentnost).
 • Bylo to zbytečně složité, problémy s výkonem a škálovatelností.
 • Začaly se používat DTO a DAO.
 • Vznikl Hibernate.
 • Ten byl pak velkou inspirací pro JPA.
 • JPA se nesnaží se být transparentní (není dobrý nápad možné problémy skrývat, ale je nutné dát vývojáři kontrolu).

Úvod do JPA

 • Jednotlivé doménové objekty jsou reprezentovány pomocí tzv. entit.
 • Entita je klasický POJO, tj. jednduchý a obyčejný objekt
 • Entita má atributy, které reprezentují vlastnosti doménového objektu.
 • Atributy jsou přístupné pomocí get/set metod.
 • Entita musí mít bezparamentrický konstruktor a pokud má být používána k přenosu dat prostřednictvím RMI, musí být serializovatelná.
 • Způsob uložení entity do relační databáze je definován pomocí anotací, nebo pomocí XML souboru.

První tutoriál

Konfigurace

 • Mapování může být definováno pomocí anotací nebo XML souboru.
 • Configuration by exception
 • Definice základních parametrů je v souboru persistence.xml. Tento soubor obsahuje jednu nebo více tzv. Persistence Unit.
 • Persistence Unit obsahuje:
  • Definici způsobu připojení k databázi (u aplikací běžících v kontejneru prostřednictvím JNDI, u samostatných aplikací jako url, jméno a heslo)
  • Způsob řízení transakcí
  • Způsob generování tabulek při spuštění aplikace
  • Seznam entit, které jsou danou Persistence Unit spravovány
  • a případné další parametry
 • EntityManagerFactory
 • EntityManager
 • Životní cyklus entity (managed, detached, apod.)

Mapování entit na relační schéma

 • jak říci, že je položka tranzientní
 • mapování základních typů
 • primitivní versus objektové typy (null)
 • mapování časových údajů
 • primární klíče - generování, typy, best practices
 • mapování výčtového typu
 • Lazy fetching
 • LOBy
 • vztahy
 • pokročilejší problémy (reprezentace dědičnosti, embeddable objekty, ...)

Dotazování

Transakce

 • Řízení pomocí JPA
 • Řízení pomoci JTA
 • správně zacházet s vyjímkami

JPA a Java EE komponenty

Tipy na závěr

 • Kdy použít a kdy nepoužít ORM; jaké jsou alternativy (JDBC, RowSet, objektové databáze, commons-dbutils)
 • nevýhody JPA ve srovnání s proprietárními API jednotlivých ORM nástrojů; co JPA neumí (uživatelsky definované mapování objektových typů, ...)
 • Anotace versus deskriptory
 • Entity a DTO objekty;
 • Správná granularita entit, žádná business logika
 • Kdy je lepší generovat schéma (tj. DDL soubor) z ORM mapování a kdy je to lepší naopak (lepší definice referenční integrity na úrovni SQL)
 • Správně zacházet s výjimkami
 • Best practices k vazbám
 • Vztah k data binding