Kognitivní psychologie

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Kognitivní psychologie (poznávací) je věda zabývající se zkoumáním poznávacích procesů v lidském mozku. Zabývá se tím, jak lidé vnímají informace, jakým způsobem se učí, jak si informace pamatují a jak o nich přemýšlejí. Zkoumá, jak lidé vnímají různé tvary, proč si některé informace pamatují snáze, zatímco jiné okamžitě zapomenou, jak se učí jazyk, jak přemýšlejí, když hrají hry nebo řeší každodenní problémy.

Přesněji řečeno se kognitivní psychologie zabývá otázkou, jak lidé vnímají informace, jakým způsobem se učí, jak si informace pamatují a jak o nich přemýšlejí. Kognitivní psycholog zkoumá, jak lidé vnímají různé tvary, proč si některé informace pamatují, zatímco jiné zapomenou, jak se učí jazyk, jak přemýšlejí, když hrají šachy nebo řeší každodenní problémy.

Na rozdíl od behaviorismu se soustřeďuje na to, co se děje uvnitř organismu "mezi podnětem a odpovědí". Chování chápe jako vnější projev vnitřních psychických jevů.

Kognitivisté vycházejí z názoru, že lidské chování je určováno plánem, jak dosáhnout určitých cílů. Používají spíše termínu jednání než chování. Člověk není jen pasivním jedincem, který zpracovává informace a reaguje na ně, ale snaží se aktivně poznávat. Zdůrazňují význam myšlení v jednání člověka, seberegulaci a sebeovládání.

Jean Piaget (1896 - 1979) - švýcarský psycholog, zabýval se vývojem poznávacích schopností u dětí (formování myšlení a vnímání světa).

Kognitivní psychologie teorii učení více rozvinula. Na základě studií chování zvířat vědci dokazovali, že živočichové při řešení úkolů mohou postupovat do určité míry uvědoměle a mohou také zapojovat paměť.

Vědomosti se získávají

1. vnímáním prostřednictvím pěti smyslů (zrak, sluch, čich, chuť, hmat) 2. vzájemnou závislostí, souvztažností údajů uložených v paměti s novými poznatky 3. řešením problémů

Kromě výzkumu procesů, kterými se vědomosti získávají, se kognitivní psychologie zajímá o to, jak se poznatky ukládají, jak se uvádějí do vzájemných vztahů a jakým způsobem jsou vybavovány. Předmětem studia je tedy pozornost, postup vytváření pojmů, zpracování informací, paměť a psychické procesy, které jsou základem řeči. Oblastí řeči se zabývá psycholingvistika, představitelem byl Američan Noam Chomsky (1928). Velké zásluhy v tomto oboru má i ruský psycholog Lev Semjonovič Vygotskij. V pojetí kognitivní psychologie je vzdělání procesem zpracování informací. Mozek při něm sbírá, zpracovává a ukládá údaje. Velká část této činnosti se děje neuvědoměle. Kognitivní psychologie je reakcí na zjednodušující teorii psychologie podnětu a reakcí na nepružnost a radikalismus behaviorismu. Odmítá také freudovské a jiné psychoanalytické teorie, protože nevěří, že jejich pojetí může věrohodně vysvětlit proces učení.

Zpravováno podle:

[1]

[www.viap.cz/ppf-zp-kbt.doc]