ECPMU

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Účely, cíle a popis projektu

A

Cílem projektu E-Learning Content Provider at Masaryk University je vytvoření souboru webových aplikací, které sjednotí způsob vytváření a správu studijních materiálů, slajdů přednášek, webových stránek, wiki, atd. ECP MU poskytne nejen aplikační rozhraní pro uživatele, ale také jeho součástí bude i vizuální prostředí relevantní univerzitě, dané fakultě, či pracovišti. Výstupem ECP MU budou maximálně interakční materiály umožňující snadnější výuku prezenčním i distančním studentům, audiovizuální výstupy výrazně pomohou i handicapovaným. Umožní vyučujícímu jednoduchý, rychlý a v závěru bohatý nástroj pro tvorbu elektronických interakčních výukových dokumentů.

B

ECP MU je servisně orientovaný systém vyvíjen agilní formou (i). Programován je za velké spolupráce s koncovými uživateli – uživatelsky orientován. V průběhu prací bude tato specifikace požadavků dále upravována dle přání uživatelů (celouniverzitní dotazník vyučujících a zaměstnanců MU, úpravy zjištěné postupnou implementací <- vyplývá z agilního vývoje). Jsou použity prvky servisně orientované architektury (SOA) rozšířené o třívrstvý model: uživatel se za pomoci klienta (webový prohlížeč) připojí na aplikační server (zajišťující funkcionalitu), který bude získávat, resp. ukládat data na specifická místa na

a. datovém serveru (IS MU),

b. lokální disk.

Cílem je přirozeně použitelné, dobře definované uživatelské rozhraní. Systém je jednoduše přístupný (de facto odkudkoliv s připojením na internet) a na obsahu nezávislý. Volně vázané až nezávislé, autonomní komponenty (ii) mezi sebou asynchronně spolupracují na bázi virtuální peer-to-peer sítě jako služby masové obsluhy pomocí zpráv. Z definice SOA budou všechny služby aktivní. Musí umožňovat souběžnou práci několika desítkám uživatelů. Systém je otevřený, modifikovatelný a znovupoužitelný.

C

ECP MU je tvořen souborem modulů zaštítěným univerzálním spouštěčem – launcherem. Přihlášení do launcheru vyžaduje autentizační služby IS MU. V první etapě jsou k dispozici následující moduly: textový procesor („Textový procesor“), vytváření a správa podcastů (iii) („Podcast manažer“), vytváření a správa wiki (iv) („Wiki manažer“).

a. Textový procesor nabídne dvojí režim editace – tzv. WYSIWYG (v) způsob a editaci ve stylu LaTeX. Uživatel bude mít k dispozici základní formátovací a stylizační možnosti. I tato aplikace bude řešena modulově, tj. funkcionalita bude dále rozšiřitelná pomocí zásuvných podprogramů, aniž by se musela reprogramovat celá aplikace. Mezi první moduly počítáme s návrhářem diagramů, návrhářem tabulek, modulem kreslení, nástrojem pro vložení flash videa, nástrojem pro vložení obrázku, nástroje pro vložení audio souboru. Ve WYSIWYG režimu uživatel bude moci vytvořit webovou stránku, přednáškový slajd, standardní dokument A4. Výstupem bude archív ZIP s webovou stránkou (standardní výstup aplikace), interakční PDF, příp. zdrojový soubor LaTeX.

b. Podcast manažer umožní uživateli jednoduchou tvorbu audio souborů, jejich správu a uložení na specifické umístění na datovém serveru, příp. lokálním disku.

c. Wiki manažer zajistí automatické vytvoření struktury wiki na určeném serveru a správu jednotlivých wiki uživatele, editaci jednotlivých wiki stránek pomoci WYSIWYG textového procesoru a následné uložení do wiki na serveru.

D

ECP MU bude postupně vyvíjen a uváděn do provozu. Jednotlivé moduly budou uváděny do pilotního provozu ihned, jakmile budou dokončeny. Dokončení první etapy je naplánované na březen/duben 2008. Ostré nasazení ECP MU je naplánované na začátek května 2008.

E

Mezi rizika projektu patří především nedostatek zdrojů – vývojářů, jejich časové dispozice a jejich případný odchod. Dále riziko nesprávného použití vývojových nástrojů, jelikož se jedná o jejich první použití vývojáři. Rovněž jako rizikové zařazuji zvládnutí kvalitního výstupu textového procesoru, především interakčního PDF. Mezi rizikové faktory patří i potřebná podpora IS MU.

F

Úzká místa projektu jsou – nedostupnost datového serveru IS MU, jakožto nezávislá a neovlivnitelná část systému a efektivnost aplikační logiky ECP MU.

G

Rozdělení práce:

a. Vize, specifikace, analýza, návrh, koordinace projektu a dohled nad průběhem prací, dále designérské práce (návrh grafického uživatelského rozhraní všech modulů, návrh vizuálního stylu jednotlivých fakult, pracovišť a univerzity pro textový procesor, návrh značky/logotypu ECP MU), stejně tak sepsání manuálu pro použití ECP MU zajistí Bc. Jaroslav Škrabálek v rámci své diplomové práce.


b. Hlavní části systému – launcher a textový procesor – vytvoří Bc. Kamil Páral a Bc. Jiří Vaněk jako svoji diplomovou práci. Jeden z nich se především soustřeďuje na textový procesor, jeho rozhraní, výstup, dále aplikační logika bude yhotovena v kooperaci obou zúčastněných a druhý zajistí vyhotovení launcheru a bude se podílet na textovém procesoru především ve vývoji zásuvných modulů.


c. Podcast manažer a Wiki manažer by mohly vypracovány v rámci předmětů na FI MU zabývajících se pokročilým programováním v jazyce JAVA. Týmy studentů těchto předmětů by se pak zabývaly jednotlivými manažery. Další možností je pověřením vývojem těchto manažerů dalšího třetího studenta jako jeho bakalářskou, eventuálně diplomovou práci. (má-li některý ze studentů zájem o tuto oblast, nechť se ozve na jaras@mail.muni.cz a do předmětu uvede >ECP 3rd part<)

H

ECP MU bude vyvíjen s ohledem na budoucí rozšiřitelnost. Programový kód bude dobře okomentován a vhodně členěn. Launcher zajistí snadné rozšíření o další jednotlivé moduly, aniž by musel být reprogramován. Stejně tak textový procesor se svými moduly.

I

(rekapitulace) Jak již bylo řečeno dříve, ECP MU přinese přívětivý uživatelský systém tvorby elektronických výukových studijních materiálů v jednotném vizuálním stylu. Podstatně rozšíří interakčnost současných dokumentů a zpřístupní nové technologie širšímu okruhu uživatelů. Editace bude vhodná jak pro IT méně zdatné, tak i pro pokročilé. Vyučující v rámci I. etapy ECP MU získá možnost z jednoho místa vytvořit interakční přednáškový slajd, skripta či webovou stránku předmětu, s možností obohatit ji o wiki či mluvený podcast. Projekt ECP MU úzce spolupracuje s jeho budoucími uživateli, podle dotazníku všech vyučujících na MU a koordinace s vyučujícími na fakultě informatiky MU bude projekt spolu se specifikací během agilního vývoje dále upravován.

Popis informací

A

Popis informačních toků

a. Datové toky

b. Toky řízení


B

Popis informačního obsahu (XHTML, CSS, (La)TeX, TXT; MP3; PNG, JPG, BMP, TIFF, GIF; SVF, AVI, MOV, MPEG)

C

Popis rozhraní systému


Popis funkcí

A

Funkční dělení

B

Popis funkcí

a. Stručný popis zpracování

b. Zákazy/omezení

c. Požadavky na výkon

d. Návrhová omezení

e. Průvodní obrázky

C

Popis řízení

a. Specifikace řízení

b. Návrhová omezení

Popis chování

A

Stavy systému

B

Události a akce


Validační kritéria

A

Meze výkonnosti

B

Třídy testů

C

Očekávaná odezva SW (V 5% případů může být doba odezvy komponent 10s až 20s, jinak <10s.)

D

Speciální požadavky ECP MU:

a. Požadavky na IS MU:

 1. zajištění úložiště pro výstupy ECP MU
 2. poskytnutí autentizačních postupů (vi) vývojářům ECP MU
 3. zaimplementování RSS/Atom technologie do IS MU (pokud ještě není)
 4. provázání ECP MU se stávající e-learningovou agendou IS MU

Vysvětlivky

(i) Agilní forma vývoje je taková forma, při které se upřednostňuje individuální kontinuální vývoj a improvizace; práce nad softwarem namísto vyčerpávající dokumentaci, průběžnou spolupráci se zákazníkem před vyjednáváním zadání předem; se umožňují změny dle přání zákazníka v průběhu prací

(ii) moduly, jednotlivé vrstvy

(iii) Audio soubor určené tématiky, vystaven na internetu s upozorněním o vystavení přihlášeným uživatelům; obdoba RSS pro audio.

(vi) Wiki je redakční systém umožňující snadné vyjádření, sdílení, úpravu a rozšiřování myšlenkových pochodů v rámci kolektivu zabývající se daným tématem. Jedná se o významný prvek komunikace mezi vyučujícím a studenty.

(v) z anglického ”What you see is what you get” – editace ve stylu MS Word, okamžitá vizuální kontrola zformátovaného textu

(vi) postupy pro zaimplementování autentizace jako např. na www.video.muni.czVývoj

Analýza a návrh

blank

SVN Repozitář

https://kore.fi.muni.cz:5443/repos/fi/projects/ecpmu/

Grafické návrhy

blank


Poznámky

Tato specifikace požadavků projektu ECP MU bude nadále upravována a přetvářena podle postupující práce a podle doplňujících požadavků uživatelů v duchu agilního vývoje.

Specifikace tvořena dle Pressmanova vzoru.


Zajímavé odkazy