E-learning na MU

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

E-learning na MU s využitím současných možností IS MU

e-learning je vzdělávací proces, který využívá potenciálu informačních a komunikačních technologií (ICT) a především pak jejich multimediálních prvků, mezi něž patří prezentace a hypertexty, animované sekvence, video snímky, sdílené pracovní plochy, komunikace s vyučujícím a spolužáky, testy, autotesty, elektronické modely procesů, atd., a to buď izolovaně nebo v systémech pro řízení studia (LMS)..“ (jedna z možných definic, volně zpracováno a doplněno podle [1])

V současnosti kurzy nejen na MU, ale i na jiných univezitách vycházejí především z metodik distančního vzdělávání (řízené samostudium).


E-learningový kurz a Interaktivní osnova v LMS IS MU

Interaktivní osnova umožňuje uspořádat jednotlivé aktivity v e-learningovém kursu do lineární posloupnosti a opatřit je průvodním textem. Toto strukturování zvyšuje přehlednost kursu, výrazně zlepšuje orientaci studujících ve výukových materiálech a aktivitách v konkrétní výuce v daném týdnu či tématu.

Interaktivní osnova není místem (vyjma vepsání průvodního, doplňujícího textu), kde se materiály tvoří.

Přístupů je mnoho, stejně jako přístupů vyučujících k ,tradiční" výuce. Pojetí kurzu vždy závisí právě na konkrétním autoru kurzu, na jeho pojetí výuky. Důležité zůstává, aby kurz dobře plnil vzdělávací cíle, které si vyučující stanovil.

Podpora prezenčního studia:
a) jakákoli část agendy IS (např. pouze zpřístupnění studijních materiálů studentům, zpracování procvičování, komunikace, ...)
b) využití agendy Interaktivní osnova, která usnadní průběžnou podporu prezenční výuky

Příklady podpory prezenční výuky (4 ; M. Sebera - anatomie, NALI - PdF, jazyky z FF, PřF - domluvit)

Podpora kombinovaného studia - nejlépe s agendou Interaktivní osnova.
Větší nároky na povinné prvky a způsoby zpracování kurzu. Kombinované studium je kombinací prezenční a distanční formy výuky. Velmi stručně a zjednodušeně můžeme uvést, že distanční vzdělávání je řízené samostudium. Na distanční část výuky jsou kladeny větší nároky (kurz musí: dobře stanovit vzdělávací cíle, obsahovat speciálně upravené studijní materiály, zajišťovat studujícímu zpětnou vazbu, umožnit procvičení, motivovat, obsahovat průvodce studiem a zajistit fungující komunikaci tak, aby pokud možno kompenzoval ,osamělost" studujících i jejich odlišné charakteristiky ve srovnání se studujícími v prezenční formě studia) ). Právě k této části je velmi vhodné využít e-learning. nabízí prostředky, které mohou překonat některé slabé stránky samostudia:

 • elektronická komunikace - zrychlí a zjednoduší komunikaci s tutorem
 • elektronická komunikace - nástroje pro komunikaci mezi studujícími vzájemně, překonává izolovanost studujících, podporuje skupinovou práci
 • interaktivní materiály - okamžitá zpětná vazba studujícím
 • multimediální materiály - podpora studia v souvislosti s učebními styly, individualizace studia

(Více .... (na MU probíhá kurz DiV, odkaz na www)

Příklady podpory kombinované výuky Příklady plně e-learningového kurzu (Online_A)

Obecně:

 • Je vhodné krátce a výstižně popsat každé téma/každý týden, příp. je/jej provázat s tématy/týdny předcházejícími - Komentář (Popisek?).
 • Je vhodné vložit k jednotlivým aktivitám motivační úvodní pasáž, poskytnout studentům jasné instrukce, aby zbytečně netápali.
 • Není vhodné používat jednotlivé nástroje/moduly/činnosti samoúčelně (jen proto, že jsou dostupné). Lépe je použít méně nástrojů, ale

smysluplně a ve větším rozsahu.

 • Je vhodné opatřit externí zdroje krátkou anotací či komentářem (v Moodlu většinou položka Souhrn) - kromě snadnější orientace lze tímto způsobem přispět k rozvoji kritického posuzování informačních zdrojů studenty (mohou konfrontovat svůj pohled s pohledem učitele).
 • Je vhodné promyslet vnější i vnitřní grafickou podobu kursu (v případě potřeby konzultovat s odpovědným odborníkem na fakulte) a poté se jí držet.
 • Je vhodné používat v co nejmenší míře formáty, které od studentů vyžadují zakoupení placeného softwaru (tj. používat např.HTML [2], PDF [3],

RTF, nepoužívat např. DOC [4])

 • Je vhodné udržovat stabilní strukturu týdnu/tématu (potřeby slabozrakých)
 • citace; citační norma

zde doplňovat

K čemu lze využívat interaktivní osnovu v ISu?

Kurzy pro podporu prezenční výuky (s využitím Interaktivní osnovy)

Do úvodního týdnu (tématu) je vhodné zařadit:

 • O kurzu (popis kurzu, cíle)
 • Sylabus (odkaz do IS?)
 • Literatura (členit na povinná, doporučená, popř. ta, ze které čerpal autor - velmi vhodné je jednotlivé tituly či odkazy do internetu komentovat)
 • Požadavky k zápočtu, zkoušce
 • "návod k použití" (jak v kurzu postupovat, co je součástí kurzu a co bude řečeno v prezenční výuce, upozornit na důležitá místa)
 • novinky - viz IS nápověda


Obsah v týdnu 1-13:

 • komentář (vkládá se přímo z osnovy x složitější ze Studijních materiálů v IS, využiji ho k názvu, cílů, jako průvodce


 • studijní materiály (typy?)
  • obecné formální náležitosti písemných textů (zařazení relevantní části prezentace dr. Bednaříkové, svolení mám)
  • doporuční typografická (ukázka, šablona) - T. Staudek
  • doporučené formáty
  • možnost a zjednodušení tisku (verze pro tisk - např. z ppt prezentace udelat PDF soubor se 4 slidy na stránku)
  • k odkazům do internetu (udržovat je funkční, opatřit komentářem, ...)
  • zdroje - autorské právo


 • Zpětná vazba - procvičování a upevńování - následují bezprostředně po teorii

Tyto prvky mohou být přímo součástí studijního textu a to buď bez vyhodnocování nebo s automatickým vyhodnocením (Interaktivní text). Mohou být samozřejmě také v rámci daného týdne (tématu) zcela samostatnou aktivitou a to opět bez a nebo s automatickým vyhodnocením odpovědí. Interaktivní materiály

  • kontrolní otázky - umožńují studujícímu aktivně zpracovat informaci, což významně přispějě k zapamatování; umožńují uvědomit si, co je důležíté; udržují pozornost; slouží k sebekontrole (Eger, Jak tvořit Di text). Otázky mohou být krátké a jednoduché - pro zběžnou orientaci - nebo náročnější.

příklady (bez vyhodnocení, s vyhodnocením, součást textu, ....) možnosti v LMS IS. využití: Interaktivní text, procvičování, anketa, průzkum (?), popisek

 1. procvičování (posloupnost úkolů, které napomohou studujícímu pochopit a upevnit informace (?): IT, procvičování,
 2. cvičení s automatickým vyhodnocením (přímo ve studijním materiálu - IT - př., zařazeny zvlášť - př.)
 3. úkoly (vyhodnocované x nevyhodnocované), je třeba je vztahovat k cílům kapitoly, studující má již prokázat nabytí nových zkušeností, které měl možnost procvičit, je schopen nově nabyté vědomosti aplikovat, vytvořit něco nového - Odevzdávárny

(Interaktivní materiály - strojově vyhodnocované
kromě klasického způsobu je tam, kde je to vhodné,

 • Zpětná vazba - ověřování
  • autotest - tvorba testů (T. Váňová, Z. Lustigová)
  • test
  • úkol

přitom:
Postup při přípravě kurzu


Kurzy pro podporu kombinované výuky (s využitím Interaktivní osnovy)


Elearningový kurz pro kombinované studium by měl sloužit především přehlednému zpracování materiálů distančním způsobem, vytvoření učící se komunity a efektivní náhradě fyzické účasti jinou formou komunikace. E-learningový kurz zdaleka NENÍ to, že na každý týden vyvěsíme výukové materiály naskenované z učebnice nebo přepsané do Wordu a opatřené cvičením s klíčem.DOTAZY:

 • definovat sylabus
 • je-li už v IS, vložit odkazy nebo doporučit vložit znovu text )literatura, požadavky k zápočtu...
 • Doporučujeme PDF, důvod, návod (?) k instalaci

duvod: prohlizeni zdarma, vytvareni mozno take zdarma (OpenOffice.org a jine: http://www.phil.muni.cz/elf/mod/resource/view.php?id=6675), nebo za vcelku mirnou skolskou cenu; vyhoda oproti Wordum: vsichni vidi stejne;

 • navod by mel existovat (= prace pro eC),
 • prozkoumat bychom taky mohli moznost mit na univerzite jeden server, ktery by se staral o

generovani PDF z ruznych vychozich formatu (napr. http://www.activepdf.com/products/serverproducts/server/index.cfm) -- to by chtelo konzultaci s odborniky typu p. Sojky ad.

 • termíny komentář x popisek;

Kvalita e-learningu aneb na co má studující právo? http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/Ucitelskelisty/Ar.asp?ARI=102078&CAI=2151


Rozpracovaný návrh struktury materiálu k Interaktivní osnově

Rozpracovaný návrh struktury materiálu k Interaktivní osnově