Datové modelování II - projekt

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

Stránky projektu do Datového modelování II - Redakční systém

Jak editovat Wiki

http://meta.wikimedia.org/wiki/Help:Editing

Tým

Zadání

Redakční systém – zadání ulohy do PV116

Máte vytvořit logický datový model, který definuje databázi informačního systému určité business oblasti.

Jedná se o oblast podpory marketingu pomocí Internetu. Aktivity, o kterých chceme se svým okolím komunikovat jsou označeny jako projekty – ony to projekty jsou – např. nabízené vzdělávací kursy, pořádané konference, klubové večery na dané téma apod.

Tato oblast znamená vytvoření jednotného redakčního systému, umožňujícího správu jak Extranetu projektu (tj. vnější, veřejně přístupné www domény), tak Intranetu, pouze autentizovaným uživatelům přístupná www doména přes kterou komunikují při realizaci akce a realizaci komunikace o této akci. Dále pak je to vytvoření dalšího SW modulu, zaměřeného na podporu cílené komunikace s vybranými komunitami - elektronického newsletteru

Vlastní Redakční systém

Redakční systém podpoří informační toky spojené s informováním partnerů projektu. Jedná se o flexibilní interaktivní databázovou aplikaci, která umožňuje např. vedoucímu projektu, či jí pověřeným osobám, přehledně a bez znalostí programování vytvářet podobu vnější presentace projektu. Systém pracuje obdobně jako on-line redakční systémy novin. Administrátor vytváří nové sekce - rubriky (zde je možnost např. vytvářet nové stránky po projekty, informovat o novinkách apod.). Vystavuje-li redaktor nějakou informaci, může k ní připojit krátkou anotaci (obdoba upozorňujícího sloupku v novinách). U této anotace může rozhodnout, zda-li bude zařazena i do dalšího vydání newsletteru. Ke každé rubrice může být přidělena množina tzv. redaktorů. Redaktor je osoba, která je oprávněná vystavovat informace do dané sekce. Typicky je to garant některého s WP. Celý redakční systém řídí rovněž i workflow dokumentů a informací, které budou publikovány na www stránkách a zajišťuje jejich aktuálnost tj. informace po termínu expirace automaticky odstraní. Systém umožní garantovat kvalitu dokumentů i formou vzdálené autorizace. Tato autorizace znamená, že před zveřejněním dokumentu, který připravil oprávněný redaktor, jej musí nadřízená osoba -administrátor autorizovat. Systém podporuje vytváření stránek souběžně i v jazyce anglickém. Systém umožní vystavovat ke stažení další dokumenty, či odkazy na další www stránky. Lze tak velice efektivně provázat vnější web s intranetem. V rámci redakčního systému bude možné nastavovat individuální profil každé osoby. To znamená, že bude možné omezit přístup k některým informacím (stránkám) pouze pro autorizované osoby. Tyto osoby bude možné sdružovat do skupin a přiřazovat jim skupinová přístupová práva. Uživatelé budou mít svoji individuální kartu, pomocí níž budou sami nastavovat preferovaný komunikační kanál (či jejich kombinaci) – www, mail, poštou, či GSM (vazba na GSM není součástí základní nabídky). V rámci této karty budou mít uživatelé systému možnost aktualizovat svoje kontaktní informace (např. e-mailovou adresu) a i preferované informace.

Modul Redakční systém umožňuje flexibilně udržovat aktuální podobu webu projektů bez potřeby zaměstnávat, či platit další specialisty.

Elektronický newsletter

Jedná se o modul, který umožní pomocí e-mailu periodicky zasílat vybraným skupinám osob personalizované informace. Newletter bude integrován s prostředím redakčního systému tj. uživatelé mohou sami přes www rozhraní provést přihlášení/odhlášení newsletteru a definovat okruh informací, které je zajímají. Newslterer bude rozesílán na ruční pokyn administrátora a jeho obsah bude sestaven z úvodního textu (který může být připraven dopředu a bude společný pro všechny osoby, které jej budou odebírat), těla zprávy (která bude sestavena z dílčích krátkých zpráv publikovaných v rámci redakčního systému; tyto dílčí zprávy budou zařazovány individuálně dle preferencí cílových skupin. Na závěr čísla může být opět připojen jednotný text, společný pro všechny uživatele bez ohledu na preferované informace.

Modul umožňuje rozesílat personalizované e-maily s aktualitami z redakčního systému. Modul umožní uživateli přes www rozhraní, či pomocí e-mailu, odběr newsletteru přihlásit/odhlásit. Pomocí www rozhraní lze nastavovat okruhy informací,které uživatele zajímají.

Konceptuální model

verze po 1. připomínkování na hodině je na http://jss.wz.cz/dm2/24_11-dm2.dia

Aktuální verze je na http://www.fi.muni.cz/~xzikan/redakcni_system.dia

Redakční systém - konceptuální model

Popis modelu

Entity

Název: Článek

Typ: Kernel

Objektem typu (#Článek) je každý dokument určený k publikaci nebo již publikovaný.


Název: Jazyk

Typ: Kernel

Objektem typu (#Jazyk) je každý přirozený jazyk, kterým může být nebo je napsán článek.


Název: Sekce

Typ: Kernel

Objektem typu (#Sekce) je každá kategorie, do níž může být zařazen článek.


Název: Preferovaná sekce

Typ: Associative

Objektem typu (#Preferovaná sekce) je reprezentace vazby mezi uživatelem a sekcí se smyslem: Kanál (Kanál), prostřednictvím kterého chce daný uživatel (#Uživatel) dostávat informace z dané sekce (#Sekce). /1,1:0,M

Poznámka: kanálem rozumíme např. zobrazení na webu nebo poslání newsletterem.


Název: Projekt

Typ: Kernel

Objektem typu (#Projekt) je každá zakázka vyhotovovaná pro konkrétního zákazníka nebo zákazníky.


Název: Zákazník

Typ: Kernel

Objektem typu (#Zákazník) je každá fyzická nebo právnická osoba, která je účastná obchodních aktivit naší společnosti nebo naše společnost.


Název: Uživatel

Typ: Kernel

Objektem typu (#Uživatel) je každá osoba, která má autentizovaný přístup k systému.


Název: Skupina

Typ: Kernel

Objektem typu (#Skupina) je každá skupina uživatelů, u kterých chceme jednotně řídít určitá práva.


Název: Druh konkrétní akce

Typ: Kernel

Objektem typu (#Druh konkrétní akce) je každá činnost vztahující se ke konkrétnímu projektu, nebo druhu projektu, nebo sekci v rámci systému, u které chceme řídit přístupová práva.


Název: Druh všeobecné akce

Typ: Kernel

Objektem typu (#Druh všeobecné akce) je každá činnost vztahující se ke všem projektům, nebo ke všem druhům projektům, nebo ke všem sekcím u které chceme řídit přístupová práva.


Název: Druh projektu

Typ: Kernel

Objektem typu (#Druh projektu) je každý druh projektu, který chceme používat při kategorizaci projektů.


Název: Newsletter

Typ: Kernel

Objektem typu (#Newsletter) je každá množina článků o kterých chceme odeslat informace uživatelům..

Poznámka: Informace o článku je např. nadpis a anotace.


Název: Právo

Typ: Associative

Objektem typu (#Právo) je každá reprezentace vazby mezi druhem konkrétní akce (#Druh konkrétní akce) a uživatelem (#Uživatel), nebo skupinou (#Skupina) a sekcí (#Sekce), nebo projektem (#Projekt), nebo druhem projektu (#Druh projektu) se smyslem druh konkrétní akce (#Druh konkrétní akce), který má daný uživatel (#Uživatel), nebo skupina (#Skupina) právo provádět s danou sekcí (#Sekce), nebo projektem (#Projekt), nebo druhem projektu (#Druh projektu).

Vazby

Ref: 01

Jazyk (#Jazyk), kterým je napsán daný článek (#Článek). /1,1:0,M


Ref: 02

Články (#Článek), které jsou součástí daného projektu (#Projekt). /0,M:0,1


Ref: 03

Sekce (#Sekce), ve kterých je zařazen daný článek (#Článek). /1,M:0,M


Ref: 04

Sekce (#Sekce), které jsou podsekcí dané sekce (#Sekce). /0,M:0,1


Ref: 05

Sekce (#Sekce), jejichž redaktorem je daný uživatel (#Uživatel). /0,M:0,M


Ref: 06

Uživatelé (#Uživatel) patřící do dané skupiny (#Skupina). /0,M:0,M


Ref: 07

Uživatelé (#Uživatelé), kteří jsou ve v určitém vztahu k daném zákazníkovi (#Zákazník) a mohou využívat služby pro něj určené. /0,M:0,1


Ref: 08

Zákazník (#Zákazník), pro kterého je vytvářen daný projekt (#Projekt). /1,M:0,M


Ref: 09

Uživatel (#Uživatel), který je garantem daného projektu (#Projekt). / 0,1:0,M


Ref: 10

Druhy všeobecných akcí (#Druh všeobecné akce), které mohou provádět dané skupiny (#Skupina). /0,M:0,M


Ref: 11

Články (#Článek) patřící do daného newsletteru (#Newsletter). /0,M:0,M


Ref: 12

Projekty (#Projekt) které jsou daného druhu (#Druh projektu). /0,M:0,M


Ref: 13

Články (#Článek) vztahující se k danému druhu projektu (#Druh projektu). /0,M:0,1


Ref: 14

Druhy všeobecných akcí (#Druh všeobecné akce), které mohou provádět daní uživatelé (#Uživatel). /0,M:0,M

Otázky

Redakční systém

 • OK. Kdo je administrátor? Je to vedoucí projektu, pověřené osoby projektu nebo někdo jiný? - Redaktor je uživatel s právy zápisu do sekce. Garant projektu schvaluje vše, co je součástí jeho projektu. Šéfredaktor = administrátor, tj. schvaluje články po redaktorech, které nepatří do projektu. Ty člákny, které patří do projektu, schválí garant a pak šéfredaktor.
 • OK. Kdo je garant s WP? - Working Package.
 • OK. Kdo je partner projektu? Je to synomymum pro zákazníka? - Ano, zákazník, který má něco společného s projektem.
 • OK. Je třeba evidovat kdy to (garant a) šéfredaktor schválil. Stačí evidovat role, nepotřebujeme konkrétní lidi. (šéfredaktor > garant)
 • OK. Můžeme dokumenty ke stažení a odkazy evidovat stejně jako články? - Je to totéž.
 • OK. Budou na extranetu a intranetu odlišné články nebo bude extranet podmnožinou intranetu? Pokud se jedná o podmnožinu, budeme řídit přístup na úrovni odstavců, částí článku nebo stačí na úrovni celého článku? - Intranet = nezveřejněné články, komunikace v rámci redakce.
 • OK. Co znamená "Vazba na GSM není součástí základní nabídky"? - Neřešit.
 • OK. Budem uvažovat možnost více překladů jednoho článu - tedy spojitost mezi různými jazykovými verzemi? Bude každý článek v obou jazycích nebo na toto nebudeme klást omezení? - Můžou přibýt další. Žádná spojitost mezi články, bude to řešit garant projektu.
 • OK. Stačí řízení přístupu k dokumentům a akcím s dokumentem (úprava, schválení) jen na základě funkcí nebo i na základě skupin? - Obojí. Individuální ne.
 • OK. Je možné změnit článek po jeho schválení? - Ne. Jen admin, nebo se nahradí novým článkem.
 • OK. Může být článek ve více sekcích? Pokud ano, pro uživatele se může zkomplikovat výběr sekcí, ze kterých chce odebírat informace. Pokud ne, může být složitější stromová struktura. Chceme vůbec stromovou strukturu? - Kategorie, ale ty můžou být ve stromové struktuře.
 • OK. Preferované informace se vztahují jen k newsletteru nebo i zobrazovaným sekcím? Pokud k obojímu, jsou tyto informace nezávislé? (Stačí řízení na úrovni sekcí?) - Volí si zobrazování sekcí i sekce v newsletteru.


Newsletter

 • OK. Bude se uživatel rozhodovat podle stejných sekcí jako jsou děleny články nebo si určí zájmové oblasti a administrátor ručně zvolí články, které by ho mohly zajímat? - Admin sestaví úplný newsletter (tj. některý článek nemusí zařadit vůbec), ale každému se zašle jen něco.
 • OK. Opakované zasílání stejné informace v několika newsletterech vs. zařazení do dalšího newsletteru. (Při vkládání článku.) - Znovu se tam zařadí.
 • OK. Budeme evidovat komu byl poslán jaký newsletter? - Ne.

Otázky pro experta

Newsletter:

 • V tabulce články je deskripce určující počet opakování vydání daného článku v následujících newsletterech.
 • Totéž, ale deskripce se bude evidovat v jiné tabulce. - Pak ale nevíme, jak danou tabulku popsat.
 • V tabulce Newsletter budou instance newsletteru. Toto řešení klade další nároky na administrátora - musí dopředu vytvořit instance newsletterů, které se budou posílat.

Poznámky z hodiny

 • Jak je chápán projekt? - Instance.
 • Zákazník vs. uživatel. Uživatel má svůj profil. Zákazník bude mít taky přístupové údaje, ale můžeme chtít evidovat různé údaje k zákazníkovi a uživateli. K zákazníkovi se může vázat více uživatelů.
 • Projekt může být vázán k více firmám.
 • Kontakty
 • Newsletter
 • Zařazení článku do newsletteru nedělat atributem, ale entitou.
 • Práva uživatelů k projektu, článkům, ...
 • Připravit si proslov :-)