BC:xtalas:RDFS

Z FI WIKI
Přejít na: navigace, hledání

RDF Schema

Vytváření(definice) slovních zásob: ontologií. Vytváří ho komunita pro svoji znalostní bázi. Zapisuje se pomocí RDF modelu a syntaxe. RDFS nepředepisuje, jak má být popis použit.

Existují vztahy, např. bib:Author rdfs:subPropertyOf dc:Creator (Autor je podmnožina Creator) Třída není popsána svými vlastnostmi ale v RDF Schematu se vlastnosti aplikují na třídy v domain a range.

V OOP (UML) třída Book má atribút author s hodnotami typu Person. Ale jiná třída má také atribut author, ale úplně jiný, odlišný. Odpovídající RDF schema popíše třídu ex:Book, a v jiném, odděleném, popisu, vlastnost ex:author s doménou ex:Book a oborem ex:Person.

V RDF jsou popisy vlastností „ by default“ nezávislé na definici tříd a mají „ by default“ global scope (i když můžou - nemusí být omezeny domain-range specifikací).

V RDF schematu nemusí mít vlastnost exterms:weight specifikovanou doménu. Takže u každé třídy se dá zvažovat jakou má váhu(váha jako tíže, váha jako třeba osoby, názoru...)

Odvozování ze vztahů - inference.


RDF Schema (RDFS) slouží k popisu konceptů použitých v RDF Datech a obsahuje typové omezení na objekty a hodnoty ve trojicích. Máme li nějaké RDF schéma, můžeme validovat data v RDF vzhledem k tomuto schématu.

Jazyk RDFS vychází z objektově orientovaných přístupů, je založen na třídách a ISA-hierarchiích(rozšíření ER o dědičnost,podentity dědí jak atributy, tak vztahy z nadentit, jednonásobná dědičnost) těchto tříd s množinovou sémantikou. Na nejvyšší úrovni konceptů jsou kategorie rdfs:Resource, rdfs:Class a rdfs:Property. Třídy v RDFS se nedefinují pomocí atributů a nemají asociace k dalším třídám. Vlastnosti jsou samy o sobě objekty a mohou se vícenásobně dědit.

ISA-hierarchie se v RDF Schema modeluje pomocí daných typů vlastností: instanceOf, subClassOf:

  • instanceOf definuje vztah mezi zdrojem a prvkem třídy Class,
  • subClassOf definuje vztah mezi dvěma prvky třídy Class a předpokládá se, že je tranzitivní.

Constaint je podtřídou Property a má dvě základní instance range a domain aplikované k typům vlastností, které mají třídu jako hodnotu. Definují obor hodnot nebo doménu typu vlastností

(Zdroj: [Petr Hanyáš] )


RDFS slovník

Třídy: rdfs:Resource, rdfs:Class (už máme rdf:Property)

Vlastnosti: rdfs:subClassOf, rdfs:subPropertyOf, rdfs:domain, rdfs:range

Další: rdfs:Literal, rdfs:Datatype, rdfs:member, rdfs:Container ...

Komentáře, poznámky: rdfs:comment, rdfs:seeAlso, rdfs:label, ...